HỆ THỐNG THÔNG TIN

CSDL NGÀNH NÔNG NGHIỆP

TỈNH TUYÊN QUANG

Xây dựng hệ thống thông tin CSDL nông nghiệp điện tử tỉnh Tuyên Quang phục vụ công tác quản lý điều hành, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số ngành nông nghiệp.

Quản lý cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Bản đồ tổng hợp ngành nông nghiệp

Bản đồ các lớp dữ liệu không gian thuộc cơ sở dữ liệu nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Thống kê tình hình cây trồng

Năm -, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh là 90.127 ha, trong đó huyện Sơn Dương cao nhất đạt 23.358 ha. Tổng sản lượng nông sản các loại 346.034 tấn. Các loại cây trồng chủ lực: cam, bưởi, chè, lạc, mía.

Thống kê tình hình chăn nuôi

Năm -. - có số lượng - cao nhất, đạt - con.

Thống kê tình hình nuôi trồng thủy sản

Năm -, - có sản lượng nuôi trồng thủy sản cao nhất toàn tỉnh, đạt - tấn.

Thống kê số lượng sản phẩm OCOP

Năm -, toàn tỉnh có 191 sản phẩm OCOP. Huyện Yên Sơn có số lượng sản phẩm OCOP cao nhất toàn tỉnh.